Česká fyziologická společnost
Slovenská fyziologická společnost
Fyziologický ústav UK 2. LF
Ústav patologické fyziologie UK 2. LF

pořádají
82. FYZIOLOGICKÉ DNY

Praha
7. - 9. února 2006

Fotogalerie 82.Fyziologických dnů

Program FD    (Program FD.pdf)

Abstrakta.pdf (2,3 MB)

Organizační výbor:

Předseda: Prof. MUDr Jan Herget, DrSc
Vědecký sekretář: Prof. MUDr Martin Vízek, DrSc
Členové: MUDr Hana Maxová, PhD
  MUDr Marie Vaňková, PhD
  MVDr Olga Vajnerová, PhD
  MUDr Daniel Hodyc
  Prof. RNDr Václav Hampl, DrSc
  Olga Hniličková
  Zuzana Pavelková

Sekretariát: Fyziologický ústav UK 2. LF
adresa: Plzeňská 221
  150 00 Praha
tel: 257 296 200, 257 296 111
fax: 257 210 995
e-mail: fd2006@lfmotol.cuni.cz

Veškeré další informace a změny budou dostupné na těchto internetových stránkách konference.
Žádná další písemná informace již nebude rozesílána.

Jednací řeč: čeština, slovenština, angličtina

Místo konání: Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty v Praze, Albertov 5

Datum konání: 7.- 9. února 2006

Formy prezentace: přednášky (10 minut + 5 minut diskuse), postery.
Organizační výbor FD si vyhrazuje právo změnit v případě programových důvodů formu prezentace a určit její zařazení do příslušné sekce. Autoři budou o případné změně včas informováni.

Audiovizuální technika: Dataprojektory, diaprojektory, zpětné projektory.

Registrace: Registraci a přihlášku k aktivní účasti je nutno vyplnit on-line na formuláři ”Registrační formulář” a to do 21.11.2005.

Registrační poplatek činí 500,- Kč pro členy České fyziologické společnosti a členy Slovenské fyziologické společnosti a 600,- Kč pro nečleny fyziologických společností. Poplatek je nutno uhradit nejpozději do 5.12.2005 na účet ČLS JEP, Sokolská 31, 120 00 Praha 2, bankovním převodem: Československá obchodní banka. Číslo účtu: 500617613 / 0300 s variabilním symbolem: 256520. IČ - 00444359, DIČ CZ00444359. Pokud zaplatíte převodem z účtu, přineste s sebou potvrzení o platbě (od svého zaměstnavatele). Specifický symbol pro platbu, podle kterého bude provedena identifikace plátce, vám bude sdělen e-mailem, obratem po vaší registraci pomocí webových stránek FD.

Údaje nutné pro zahraniční účastníky:
název účtu: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2.
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 500617613, kód banky: 0300, BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
V případě, že si přejete odložit platbu až na rok 2006 zaškrtněte na registračním formuláři pole „FD se účastním, zaplatím v roce 2006“. Je to pro organizátory důležitá informace. Zaplatit pak můžete zmíněným bankovním převodem nebo v hotovosti při registraci.

! Neposílejte platbu bez variabilního a specifického symbolu !

Ubytování: Ubytování nebude zajišťováno organizátory. Na www stránkách: ubytovani Prague
a Praha-levny-hotel jsou uvedeny možnosti levného ubytování v Praze.

Abstrakta:
Sdělení, ke kterým nebude včas zaslán abstrakt nebudou zařazena do programu. Výjimkou je sekce „Výuka fyziologie“. Abstrakt může nebo nemusí být publikován v časopise Physiological Research (podle přání autora). Pokud máte zájem o publikování abstrakt v časopise Physiological Research zašlete váš abstrakt v kvalitní angličtině. Nepřejete-li si abstrakt publikovat, může být odeslán v českém nebo slovenském jazyce. V obou případech musí abstrakt dodržet všechny pokyny pro psaní abstraktu. Pokyny pro psaní abstraktu a popis způsobu jak abstrakt odeslat budou uvedeny na potvrzení Vaší registrace, které Vám přijde e-mailem automaticky bezprostředně po Vaší registraci. Abstrakt se odešle jako příloha odpovědi na tento e-mail. Termín pro odeslání abstraktu je 5.12.2005.

Poplatek za publikaci abstraktu činí pro členy České fyziologické společnosti 400,- Kč, členové Slovenské FS a nečlenové fyziologických společností hradí plný náklad na publikaci abstraktu, tj. 600,- Kč. Rozdíl v poplatku pro členy ČFS bude redakci časopisu doplacen Fyziologickou společností.
Poplatek je nutno uhradit spolu s registračním poplatkem bankovním převodem do 5.12.2005. Kopii pokynu k bankovnímu převodu si uschovejte pro případnou kontrolu při registraci během zahájení FD.

Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 82. FD 2006:
Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro členy České fyziologické společnosti do 30 let o Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 82. FD 2006. O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD za účasti zvláštní komise pro hodnocení soutěže a předsedů sekcí.

Podmínky soutěže:
1. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce.
2. Autor vyznačí přání být zařazen do soutěže na přihlášce k aktivní účasti na 82. FD zaškrtnutím příslušného pole na registračním formuláři.
3. Do soutěže jsou zařazeny pouze orální prezentace.

Kritéria hodnocení:
Hodnotící komise posoudí kvalitu abstraktu po stránce obsahové i formální, odbornou úroveň práce, prezentaci autorem a diskuzi.

Odměna:
Jedna práce může být oceněna maximální částkou 5000 Kč, celkem je na odměny plánováno 10 000 Kč. Nebude-li žádná práce hodnocena jako práce odpovídající kvality, nemusí být cena udělena.

Prosíme, dodržujte tyto termíny a platby:
Registrace a přihláška k aktivní účasti: do 21.11.2005
Odeslání abstraktu: do 5.12.2005
Registrační poplatek a poplatek za publikaci: do 5.12.2005

Člen České FS + abstrakt publikovaný ve Phys Res   500 + 400 = 900
Člen Slovenské FS + abstrakt publikovaný ve Phys Res   500 + 600 = 1100
     
Člen České FS, bez publikace abstraktu ve Phys Res   500
Člen Slovenské FS, bez publikace abstraktu ve Phys Res   500
     
Plná cena pro nečleny fyziologických společností    
abstrakt publikovaný ve Phys Res   600 + 600 = 1200
bez publikace abstraktu ve Phys Res   600
     
Pasivní účast (bez přednášky)    
Členové fyziologických společností   500
Nečlenové fyziologických společností   600